• Den största utbud av sportutrustning!
 • Mer än 100.000 olika produkter!
 • 14 dagars nöjdhetsgaranti

VILLKOR

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa villkor skall följande termer ha följande betydelser:

 1. Företagare: den fysiska juridisk person som tillhandahåller distans produkter och / eller tjänster till konsumenter;
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av hans / hennes yrke eller företag och ingå ett distansavtal med entreprenören;
 3. distansavtalet: ett kontrakt där, fram till avtalets ingående, är exklusiv användningen av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för systemet organiserades av Företagaren för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster;
 4. Teknik för distanskommunikation: ett medel som ska användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och entreprenör vara tillsammans på samma plats vid samma tidpunkt;
 5. avkylningsperiod: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt,
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenter att dra sig ur distansavtalet inom ångerperiod;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Fortsatt prestanda kontrakt: ett distansavtal om en rad produkter och / eller tjänster, för vilka erbjudandet och / eller köpa skyldighet sträcker sig över en längre period;
 9. Långtidsdatabärare: på något sätt som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenör för att lagra information riktad till honom / henne personligen på ett sätt att göra framtida samråd och oförändrad återgivning av den lagrade informationen möjligt.

ARTIKEL 2 - Företagaren identitet

Athleteshop
Rostockweg 5
9723 HG Groningen
Netherlands

På vardagar kan du alltid nå oss via telefon:(0)8 124 103 46. Dagligen Monday till Friday from 10:00 till 22:00.. Du kan också nå oss via e-post: kundservice@athleteshop.se
Chambre of Commerce: 01182566
Momskod: SE502079704801

ARTIKEL 3 - tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för något erbjudande från entreprenör och ett distansavtal ingås av entreprenör och konsument.
 2. Innan ingå ett distansavtal ska entreprenör göra texten till dessa Allmänna Villkor tillgängliga för konsumenten. Om detta är skäligen inte är möjligt, entreprenör, innan avtalet distansavtal skall meddela att de allmänna villkor och Contditions kan inspekteras vid Företagar och att på begäran konsumentens, de kommer att skickas till konsument gratis så snart som möjligt.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, texten i dessa Allmänna Villkor, med avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet ingås, kan också tillföras till konsument elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lätt lagra den på en långsiktig databärare. Om detta är reasonaly omöjligt, kommer det att anges när de allmänna villkoren kan ses elektroniskt innan ingå distansavtalet, och att de kommer att levereras på begäran Konsumentens gratis, antingen på elektronisk väg eller på annat sätt;
 4. Om utöver dessa Allmänna Villkor specifik produkt eller tjänst villkor gäller, skall andra och tredje styckena tillämpas i enlighet med och i händelse av motstridiga genral Villkor kan konsumenten alltid vända sig till tillämplig bestämmelse som är mest gynnsamma för honom / henne.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

 1. Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller om vissa villkor, skall det uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är lämpligt detaild att göra det möjligt för konsumenten att bedöma produkter och / eller tjänster på lämpligt sätt. Om entreprenör använder bilder, de är sanningsenliga bilder av produkter och / eller tjänster som tillhandahålls. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för företagare.
 3. Alla erbjudanden innehåller sådan information som det är tydligt att konsument vilka rättigheter och skyldigheter är knutna till att acceptera erbjudandet:
  • Priset, inklusive skatter;
  • Eventuella leveranskostnader, i förekommande fall,
  • Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås, och vilka åtgärder som behövs för att fastställa detta;
  • Huruvida ångerrätt är tillämplig;
  • Den form av betalning, leverans eller fullgörande av avtalet;
  • Tidsramen för att acceptera erbjudandet, eller, i förekommande fall, tidsramen för att hedra priset;
  • Hastigheten för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på ett annat sätt än en basnivå basis;
  • Om avtalet lämnas in efter avslutad, hur konsumenten kan konsultera den,
  • Det sätt på vilket konsumenten kan acquiant honom / själv med oönskade åtgärder före avtalets ingående, och det sätt på vilket konsumenten kan åtgärda dessa åtgärder innan avtalet ingås;
  • Alla andra än holländska språk på vilka avtalet kan ingås;
  • De uppförandekoder som entreprenör har lämnat och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder via elektroniska hjälpmedel; och
  • Minimilängden för distansavtal i händelse av ett kontrakt för kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.

ARTIKEL 5 - kontraktet

 1. Om inte annat sägs i punkt 4, blir avtalet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllde villkoren set.
 2. Om konsumenten accepterat erbjudandet på elektronisk väg, skall entreprenör omedelbart bekräfta mottagandet av accept av Erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av detta mottagande inte har bekräftats, kan Konsument förkasta avtalet.
 3. Om avtalet conclued elecctronically kommer Företagare vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för överföring av elektroniska uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, skall entreprenör iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagare får inom ramen för lagen, samla in information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, liksom alla fakta och relevanta faktorer ansvarsfullt ingå distansavtalet. Om, på resultaten av denna undersökning, har Företagare goda skäl att inte ingå avtalet, han lagligen har rätt att avslå en order eller begäran samtidigt som skäl eller för att fästa särskilda villkor för genomförandet.
 5. DSkärmen Företagare ska skicka följande information tillsammans med den produkt eller tjänst, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan förvara den i ett åtkomliga sätt på lång sikt databärare:
  • Besöksadressen av Företagar etableringar där konsumenten kan komma i kontakt för eventuella klagomål;
  • Villkoren på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller, i förekommande fall, tydlig information om att undantas från ångerrätten;
  • Den information som motsvarar existerande eftermarknadstjänster och garantier;
  • Den uppgifter som anges i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida entreprenör redan har gett konsumenterna denna information innan genomförandet av kontraktet,
  • Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
 6. Om entreprenör har åtagit sig att leverera en serie av produkter eller tjänster, bestämmelsen i föregående stycke gäller endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT

 1. När du köper produkter, har konsumenten möjlighet att förkasta avtalet utan att ange några skäl för en period av minst 14 dagar. Denna period börjar den dag då produkten tas emot av eller på uppdrag av konsumenten.
 2. Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg.
 3. Konsumenten är endast ansvarig för minskade värde av varor som av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion av varorna. Om önskar utöva sin ångerrätt ska konsumenten meddela Athleteshop (Athleteshop, Rostockweg 5 9723 HG Groningen, +31 85 902 01 65, customerservice@athleteshop.com).
 4. Konsumenten kan enkelt rapportera eventuella produkter han vill återvända. Detta görs genom att logga in på sitt konto på webbplatsen för Athleteshop. Här kommer han att finna en sammanfattning av alla sina order och en retur ansökan. Han kan komma åt hans konto genom att följa denna länk: Account Page. För att möta den avbeställningsfristen, är det tillräckligt för konsumenten att skicka sin kommunikation om sin rätten att avbryta innan ångerfristen har löpt ut
 5. Effekter av uppsägning. Om konsumenten säger upp kontraktet kommer Athleteshop ersätta honom alla betalningar från honom, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extra kostnader som uppstår om konsumenten väljer en leverans av annat slag än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av Athleteshop ), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då Athleteshop informeras om konsumentens beslut att frånträda avtalet. Athleteshop kommer att göra ersättning använder samma betalningsmedel som konsumenten används för den inledande transaktionen, såvida han inte uttryckligen har kommit överens om annat; i vilket fall som helst, kommer konsumenten inte ådra sig några avgifter till följd av en sådan ersättning. Athleteshop kan hålla inne återbetalningen tills varorna tas emot tillbaka eller tills konsumenten har styrkt att han har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som tidigast. Returnera den inställda produkten Athleteshop görs på konsumentens egen bekostnad. Konsumenten ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till Athleteshop utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då han har meddelat sitt utträde ur detta avtal till Athleteshop. Tidsfristen är uppfyllt om konsumenten skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Konsumenten måste betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER vid utträde

 1. bör konsumenten utövar sin ångerrätt, endast de åter kostnaderna på konsumentens bekostnad.
 2. Om konsumenten har gjort betalning skall entreprenör så snart som möjligt åter detta belopp, men inom högst 30 dagar efter återkomsten eller återkallande.

ARTIKEL 8 - utesluta rätten ånger

 1. Om konsumenten inte har ångerrätt, kan entreprenör utesluta denna rätt endast om Entrepreneur indikerade detta clearily i erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.
 2. Uteslutning av ångerrätt är endast möjligt för produkter:
  • Som realiseras enligt konsument specifikationer;
  • Det är uppenbarligen personlig karaktär;
  • Det kan inte returneras på grund av sin natur;
  • Som förstör eller ålder snabbt;
  • Vars priser är föremål för svängningar på finansmarknaden som ligger utanför Företagar kontroll;
  • För enkel tidningar och tidskrifter;
  • För ljud och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen.

ARTIKEL 9 - PRISET

 1. Priserna på de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls skall inte höjas under giltighetstiden anges i erbjudandet, med förbehåll för ändringar i pris på grund av förändringar i momssatser.
 2. I motsats till föregående stycke, kan entreprenör erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för svängningar på finansmarknaden som ligger utanför Företagar kontroll på rörliga priser. Erbjudandet kommer att ange möjligheten att bli föremål för fluktuationer och det faktum att alla angivna priserna är riktpriser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader afer avtalet ingås tillåts endast om företagaren har fastställt det och
  • De är resultatet av lagregler eller bestämmelser; eller
  • Konsumenten har befogenhet att häva avtalet före den dag då prisökningen startar.
 4. Alla priser anges i tillhandahållandet av varor eller tjänster, inklusive moms.

ARTIKEL 10 - ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

 1. Företagare garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med specifikationerna i erbjudandet, med rimliga krav på användbarhet och / eller tillförlitlighet och med de befintliga lagbestämmelser och / eller statliga föreskrifter om dagen kontraktet avslutades ..
 2. Ett arrangemang erbjuds som en garanti av entreprenören, tillverkaren eller importören ska inte påverka de rättigheter och hävdar konsumenten kan utöva mot entreprenör om ett fel i fullgörandet av företagarens skyldigheter som grundar sig på lagen och / eller distansavtalet.

ARTIKEL 11 - oönskad LEVERANS

 1. Leverans av produkter och / eller tjänster kommer endast att ske på konsument uttrycklig begäran.
 2. Det som sänds ut kan, om så önskas, hållas av konsument gratis, eller det kan skickas tillbaka kostnadsfritt.

ARTIKEL 12 - LEVERANS och utförande

 1. Företagare ska utöva den bästa möjliga vård när du bokar och när man utför beställningar, och vid bedömningen krav för tillhandahållande av tjänster.
 2. Platsen för leverans är den adress som konsumenten att företaget.
 3. Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa Allmänna Villkor, skall bolaget utföra accepterade order med bekväm hastighet men åtminstone inom 30 dagar, om inte al onger leveransperioden enades. Om leveransen har försenats, eller om en order inte kan fyllas eller endast delvis fyllas, Consumer skall informeras om detta inom en månad efter beställning. I sådana fall har konsumenten rätt att tillbaka kontraktet kostnadsfritt och med rätt till eventuell ersättning.
 4. I händelse av förkastande enligt föregående stycke skall Företagare tillbaka betalning av konsument så snart som möjligt men åtminstone inom 30 dagar efter avståndstagande.
 5. Om leverera en beställd produkt visar sig vara omöjligt, skall Företagare anstränga sig för att erbjuda en likvärdig ersättningsprodukt. Före leverans, skall det rapporteras på ett klart och begripligt sätt som en ersättningsprodukt kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsprodukter. Kostnaderna för retur shpment ska bäras av entreprenör.
 6. Om inget annat uttryckligen kommit överens om annat, skall risken för förlust och / eller skador på produkterna kvar hos entreprenör tills de levereras till konsumenten.

ARTIKEL 13 - FORTSATT utförandeentreprenad

 1. Consmer kan alltid säga upp avtal som ingåtts på obestämd tid med iakttagande av de överenskomna avboknings arrangemang och med åtminstone en månad i förväg.
 2. Ett avtal ingås för en bestämd tid har en giltighetstid på två år som mest. Om det enades om att distansavtalet kommer att förlängas i fråga om konsumentens slience, kommer kontraktet att fortsätta som ett kontrakt på obestämd tid och kommer att gälla under en månad vid han mest efter förlängning av kontraktet.

ARTIKEL 14 - BETALNING

 1. Om inte annat avtalats, de belopp som skall betalas av konsumenten ska lösas inom 14 dagar efter leverans av varan, eller i händelse av en överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst, inom 14 dagar efter leverans av dokument som rör detta service.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter, är det inte tillåtet att förhandla fram ett förskott på mer än 50% under de allmänna villkoren. När en förskottsbetalning enades kan konsumenten inte hävda någon rättighet avseende utförandet av denna ordning eller tillhandahållandet av tjänsten i fråga innan den överenskomna förskottsbetalning har gjorts.
 3. Konsument har skyldighet att informera företagare omgående möjliga felaktigheter i betalningsinformationen.
 4. Vid utebliven betalning på den del av konsument, och föremål för legala restriktioner, är entreprenören rätt att debitera några förutbestämda resonalbe kostnader för konsumenten.

ARTIKEL 15 - KLAGOMÅL FÖRFARANDE

 1. Företagare ska ha ett tillräckligt anmält klagomålsförfarande och skall hantera klagomål i enlighet med detta förfarande för klagomål.
 2. Klagomål om genomförandet av kontraktet skall överlämnas till entreprenör fullständigt och tydligt beskrivna inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt brister.
 3. klagomål som lämnats med entreprenör ska besvaras inom en period av 14 dagar efter den dag då. Skulle ett klagomål kräver en överskådlig längre tid för hantering, skall entreprenör svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en indikation när coh konsument kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om problemet inte kan lösas genom gemensamma samråd, kommer det att finnas en tvist som är öppen i tvisten settlemen regler.

ARTIKEL - 16 YTTERLIGARE eller varierande bestämmelser

Ytterligare bestämmelser och / eller avvikelser bildar dessa Allmänna Villkor kan inte vara till nackdel för konsumenten och måste sättas skriftligen eller registreras på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på lång sikt databärare .